wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
Bestsellery

Regulamin

 
Regulamin dla zamówień za pośrednictwem store.luzztro.com
 
Poniżej przedstawiamy nasze Ogólne warunki handlowe, stanowiące podstawę wszystkich usług świadczonych na store.luzztro.com. Za pomocą store.luzztro.com oferujemy każdemu użytkownikowi indywidualny proces zakupów i korzystania z usług dopasowany do jego zainteresowań i potrzeb. Na store.luzztro.com sprzedajemy artykuły store.luzztro.com i artykuły firm partnerskich.
 
Produkty store.luzztro.com obejmują wszystkie produkty oferowane na stronie , chyba że podana jest informacja, że dane produkty są produktami partnera store.luzztro.com.
 
Produkty partnera store.luzztro.com obejmują produkty oferowane na stronie  określone jako produkty partnera store.luzztro.com.
 
1. Zawarcie umowy i dostawa produktów
 
1.1 Na stronie www.store.luzztro.pl umowy zawieramy w języku polskim. W przypadku zamówień na produkty store.luzztro.com stroną umowy jest firma NB Community Sp z o.o. , Al. Jerozolimskie 6, 00-374 Warszawa, w przypadku zamówień na produkty partnera store.luzztro.com stroną umowy jest również odpowiedni partner store.luzztro.com. Partnerzy store.luzztro.com są wyraźnie wskazani na każdej stronie zawierającej specyfikację produktu.
 
1.2 Kliknięcie przycisku „potwierdź zamówienie” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. Złożenie zamówienia potwierdzamy drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu przez Państwa zamówienia. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Państwa potwierdzenia zamówienia. Prosimy zwrócić uwagę, że produkty zamówione przez Państwa wysłane zostaną po opłaceniu przez Państwa ich pełnej ceny (z zastrzeżeniem punktu 3.2 poniżej) oraz kosztów dostawy.
 
1.3 Wyrażacie Państwo zgodę na przelew wierzytelności sprzedawcy o zapłatę ceny na rzecz pomiotu trzeciego, w tym na rzecz NB COMMUNITY Sp.z o.o.
 
1.4 Zamówienia realizujemy na terenie Polski. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 
2. Ceny, koszty wysyłki
 
2.1 Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Oferowane ceny są cenami końcowymi, to znaczy, że zawierają także podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. Aż do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży produkt pozostaje naszą własnością lub własnością odpowiedniego partnera  store.luzztro.com.
 
2.2 Koszty wysyłki zgodny z cennikiem podanym w zakładce zasady wysyłki.

3. Płatności
 
3.1 Zasadniczo oferujemy następujące rodzaje płatności: za pobraniem, szybki przelew internetowy bądź płatność kartą (PayU) oraz przelew tradycyjny. W przypadku każdego zamówienia zastrzegamy sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Prosimy pamiętać, że akceptujemy jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych ponoszą Państwo.
 
3.2 Wyrażają Państwo niniejszym zgodę na otrzymywanie informacji o uznaniach na rachunku wyłącznie w formie elektronicznej.
 
4. Kupony rabatowe i ich wykorzystywanie
 
4.1 Kupony rabatowe to bony, które nie mogą zostać nabyte drogą kupna, lecz są wydawane jedynie w ramach kampanii reklamowych, i mają określony okres ważności.
 
4.2 Kupony rabatowe można wykorzystać tylko w określonym czasie i tylko w ramach jednego zamówienia. Z akcji promocyjnej mogą być wykluczone niektóre produkty.  Prosimy pamiętać, że kupony rabatowe mogą być powiązane z minimalną wartością zakupu.
 
4.3 Wartość produktu musi być nie mniejsza niż kwota na kuponie rabatowym. Ewentualna różnica w przypadku wyższej wartości produktu może zostać wyrównana płatnością dokonaną na jeden z oferowanych sposobów. Kupon rabatowy nie może zostać wypłacony gotówką, nie jest także oprocentowany. Nie można otrzymać zwrotu kuponu rabatowego, kiedy produkt zostanie całkowicie lub częściowo zwrócony.
 
4.4 Kupony rabatowe mogą zostać wykorzystane jedynie przed zakończeniem procedury zamawiania. Wykorzystanie późniejsze nie jest możliwe. Kuponów rabatowych nie można przenieść na osoby trzecie. W braku innych uzgodnień nie można łączyć kilku kuponów rabatowych.
 
4.5 Jeśli podczas swoich zakupów skorzystają Państwo z kuponu rabatowego, to zastrzegamy sobie prawo do naliczenia pierwotnej ceny produktów, które Państwo zachowają, jeżeli - ze względu na odstąpienie przez Państwa od umowy - całkowita wartość zamówienia spadnie poniżej wartości kuponu rabatowego.

5. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu produktów store.luzztro.com 
 
W przypadku nabycia produktów na stronie store.luzztro.com mają Państwo ustawowe prawo do odstąpienia od umowy: Przede wszystkim chcemy Państwa poinformować, że w przypadku odesłania produktów mogą Państwo użyć formularza zwrotu po zalogowaniu się na panel klienta lub drogą mailową na adres reklamacje@luzztro.com
 
Pouczenie w kwestii prawa do odstąpienia od umowy Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli/weszła w posiadanie produktu. W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia od umowy muszą Państwo powiadomić o swojej decyzji w tej sprawie firmę NB Community Sp.z o.o. , Al Jerozolimskie 6, 00-374 Warszawa,  e-mail: reklamacje@luzztro.com w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. przy pomocy listu wysłanego pocztą lub e-maila). Mogą Państwo w tym celu użyć załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy. Nie ma jednak takiego obowiązku. Mogą Państwo wypełnić i przesłać nam formularz odstąpienia od umowy albo sporządzić i przesłać jakiekolwiek inne oświadczenie woli, także elektronicznie, przy użyciu formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej. Jeśli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie (np. drogą mailową) potwierdzenie otrzymania Państwa oświadczenia. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
 
Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia przez Państwa od umowy mamy obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dniu od dnia otrzymania Państwa powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Państwa innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas sposób dostawy). Do zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatności, którym posłużyli się Państwo podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie uzgodnimy z Państwem inny środek płatności. W żadnym wypadku nie naliczymy Państwu za to jakichkolwiek opłat. Możemy natomiast odmówić dokonania zwrotu płatności otrzymanej od Państwa do chwili otrzymania zwrotu produktu lub do chwili, gdy przedstawią Państwo dowód, że produkt został do nas wysłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej . Państwo z kolei mają obowiązek odesłać nam lub przekazać produkt niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin uważa się za dochowany, jeśli produkt zostanie wysłany przed upływem czternastu dni. Poniesiemy koszty przesyłki zwrotnej produktów w przypadku przesyłek z kraju, w którym doręczono Państwu te towary, jeśli wykorzystają Państwo udostępniony przez nas formularz zwrotu (oraz skorzystają z usług przewoźnika wskazanego w formularzu zwrotu lub w inny sposób w związku ze zwrotem). W przeciwnym razie koszty przesyłki zwrotnej ponoszą Państwo. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 
Wzór formularza odstąpienia od umowy Jeśli chcą Państwo odstąpić od niniejszej umowy, prosimy o wypełnienie niniejszego formularza. Alternatywnie mogą Państwo także odstąpić od umowy w sposób przedstawiony powyżej.
 
Adresat: NB Community Sp.z o.o. , Al Jerozolimskie 6, 00-374 Warszawa - Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) - Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) - Imię i nazwisko konsumenta(-ów) - Adres konsumenta(-ów) - Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) - Data
 
UWAGA: Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy: Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt store.luzztro.com dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 
 
9. Zwroty płatności
 
Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto używane przez Państwa do zapłaty. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu. W przypadku zapłaty przez PayU zwrot nastąpi na rachunek bankowy z którego została wykonana płatność, bądź na kartę z której została dokonana płatność.
 
10. Ustawowa odpowiedzialność za wady produktów
 
10.1 Zobowiązujemy się do dostarczenia Państwu produktów wolnych od wad. W przypadku wszelkich wad produktów zamówionych za pośrednictwem store.luzztro.com ponosimy ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.).
 
11. Reklamacje
 
11.1 Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w naszym sklepie należy składać poprzez formularz kontaktowy. Zapytania związane z przebiegiem realizacji Państwa zamówienia należy składać za pośrednictwem Customer Care (Biuro Obsługi Klienta) drogą elektroniczną (poprzez formularz kontaktowy).
 
11.2 W niektórych przypadkach możemy poprosić Państwa o przesłanie nam zdjęć produktów podlegających reklamacji.
 
11.3 Państwa reklamacja zostanie przez nas rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym powiadomieni zostaną Państwo przez nas niezwłoczne. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Państwu informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 
11.4 Informujemy jednocześnie, iż przysługuje Państwu możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów

opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej:
 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
 
12. Customer Care
 
W przypadku dodatkowych pytań zajrzyj do naszej sekcji „INFORMACJE" lub skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego 
 
13. Inne informacje
 
13.1 Niniejszy regulamin znajdą Państwo na stronie store.luzztro.com w zakładce INFORMACJE > REGULAMIN 
 
13.2 Z ofert dostępnych na store.luzztro.com korzystać mogą osoby w wieku co najmniej 18 lat.
 
13.3 Każdy klient jest uprawniony do posiadania jednocześnie maks. jednego konta klienta w store.luzztro.com.
 
Zastrzegamy sobie prawo usuwania wielokrotnych rejestracji.
 
 
Dane identyfikujące store.luzztro.com:
 
NB Community Sp z o.o.
Aleje Jerozolimskie 6/506
00-374 Warszawa 
NIP: 5223064525
KRS: 0000621345


 
 

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl